SJ Company - шаблон joomla Форекс

กฎหมายสำนักการช่าง

กฎหมายสำนักการช่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)พุทธศักราช ๒๕๕๘

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ไม่มีข้อมูล

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และ ผังเมือง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๔)

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘

พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒

พระราชบัญญัตการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พระราชบัญญัติการขุดดิน และ ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๔๗๘

 พระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖

ส่วนการโยธาและช่างสุขาภิบาล

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

 

พระราชกำหนด

พระราชกำหนด

พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522บังคับในเขตสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2530

 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

ไม่มีข้อมูล

 

 

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. ๒๕๔๔

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๑๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. ๒๕๑๘

กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. ๒๕๑๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๘

กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๘

กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๖

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๘

กฎกระทรวงการซ่อมบํารุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.  ๒๕๖๐

กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๙    
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

 

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

 

  

เทศบัญญัติเทศบาล

เทศบัญญัติเทศบาล

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ

 

ประกาศ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องหรือข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นคำร้องหรือข้อคิดเห็นขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ.2559 
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลนครรังสิตว่าด่วยการใช้ลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 1 พ.ศ.2559
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

 

ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบ ข้อบังคับ

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2539(ฉบับที่3-5)พ.ศ.2541(ฉบับที่6)พ.ศ.2543(ฉบับที่7)พ.ศ.2545(ฉบับที่8) พ.ศ.2547(ฉบับที่9)พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยมาตราฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2558
 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 578 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับปรับปรุงใหม่ (เดือนมกราคม 2560)
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย  ฉบับปรับปรุงใหม่ เดือนมกราคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เดือนมกราคม 2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีนาคม2560
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 041.5 ว 144และที่ กค 0421.5 ว 38 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง

 

คำสั่งและหนังสือสั่งการ

คำสั่งและหนังสือสั่งการ

ไม่มีข้อมูล

 

คู่มือ

 คู่มือ

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน?
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

อื่นๆ

อื่นๆ

รวมข้อหารือปี2548-2549กฎหมายความคุมอาคาร

ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ.2550

มติสนช.เอกฉันท์ผ่านพรบ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ

สรุปการบรรยาย การประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลนครรังสิต
กระทรวงมหาดไทยแจ้งซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1566
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2551117