SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

 ? ? ? นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับรางวัลและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘


? ? ? สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงได้พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักยกย่องของสังคม
? ? ? คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเสนอผลงานในการคัดสรรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตนั้น ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตลอดจนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน ทรัพย์สินของทางราชการ
? ? ? หลักเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินให้รางวัลมีการพิจารณาดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินจากเอกสาร และการประเมินภาคสนามโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการประเมินภาคสนามต้องผ่านการประเมินจากเอกสารตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดการประเมินจากเอกสารจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ ในประเด็นดังนี้
? ? ? การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บภาษีและรายได้อื่น การปรับกระบวนการทำงานและการบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตและบทบาทของสภาท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น กลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน และกลุ่มธุรกิจเอกชน การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน การจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางเผยแพร่ การเผยแพร่เอกสารข้อมูลที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
? ? ? ?การจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสารการจัดให้มีกลไกดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารการป้องกันการทุจริตและการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน กลุ่มภาคราชการ กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มสถาบันศาสนา มูลนิธิ สมาคม
? ? ? หลักเกณฑ์การพิจารณาเอกสาร
? ? ? พิจารณาจากใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีมาตรการ แนวทาง โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตในกรณีต่างๆ ที่กำหนดจริงทั้งนี้ในคำอธิบายนั้นต้องแสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญดังนี้ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ความยากง่ายของการดำเนินกิจกรรม ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลต่อการป้องกันการทุจริต ความยั่งยืนของกิจกรรมประโยชน์ที่มีต่อประชาชนและชุมชนจากการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนนโยบายในการขับเคลื่อนเทศบาลนครรังสิต สู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตของ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต ส่งผลต่อความสำเร็จในด้านรูปธรรมและการปฏิบัติจริง ทำให้เทศบาลนครรังสิต โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายต่อไป

SFbBox by psd to html

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักปลัดเทศบาล

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต ...

มิ.ย. 18 2561

เทปนี้พบกับนางสาวนีรวรรณ อิ่มกะดี ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ และ จินตนา แต้มประสิทธิ์ หรือพี่ต้อย ...

อ่านเพิ่มเติม...

...

มิ.ย. 15 2561

ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

รายการคุยกันเช้านี้ที่รังสิต ...

มิ.ย. 08 2561

เทปนี้ท่านนายกธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตพบประชาชน ได้มาพูดถึงรายละเอียดภาพรวมของโครงการ "คนรังสิตรักกัน"

อ่านเพิ่มเติม...

รับโอน / ย้าย และ รับสมัครพนักงานจ้าง ...

มิ.ย. 05 2561

เทศบาลนครรังสิต รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น , รับสมัครพนักงานจ้าง....

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity

Login Form

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
952
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
853276