SJ Company - шаблон joomla Форекс? ? ? นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้ารับรางวัลและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘


? ? ? สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงได้พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักยกย่องของสังคม
? ? ? คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเสนอผลงานในการคัดสรรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตนั้น ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบตลอดจนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน ทรัพย์สินของทางราชการ
? ? ? หลักเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินให้รางวัลมีการพิจารณาดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินจากเอกสาร และการประเมินภาคสนามโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการประเมินภาคสนามต้องผ่านการประเมินจากเอกสารตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดการประเมินจากเอกสารจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ ในประเด็นดังนี้
? ? ? การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บภาษีและรายได้อื่น การปรับกระบวนการทำงานและการบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตและบทบาทของสภาท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น กลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน และกลุ่มธุรกิจเอกชน การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน การจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางเผยแพร่ การเผยแพร่เอกสารข้อมูลที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
? ? ? ?การจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสารการจัดให้มีกลไกดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารการป้องกันการทุจริตและการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน กลุ่มภาคราชการ กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มสถาบันศาสนา มูลนิธิ สมาคม
? ? ? หลักเกณฑ์การพิจารณาเอกสาร
? ? ? พิจารณาจากใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีมาตรการ แนวทาง โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตในกรณีต่างๆ ที่กำหนดจริงทั้งนี้ในคำอธิบายนั้นต้องแสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญดังนี้ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ความยากง่ายของการดำเนินกิจกรรม ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลต่อการป้องกันการทุจริต ความยั่งยืนของกิจกรรมประโยชน์ที่มีต่อประชาชนและชุมชนจากการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนนโยบายในการขับเคลื่อนเทศบาลนครรังสิต สู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตของ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต ส่งผลต่อความสำเร็จในด้านรูปธรรมและการปฏิบัติจริง ทำให้เทศบาลนครรังสิต โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายต่อไป

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1667
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2970979