SJ Company - шаблон joomla Форекс
ชื่อแบบฟอร์ม ไฟล์เอกสาร ตัวอย่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
* คำร้องทั่วไป  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* คำร้องขอให้แก่ไขปัญหา  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* คำร้องขอรับบริการ  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน    
* แบบใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทองค์กร)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครสมาชิกชมรมพัฒนาสตรีเทศบาลนครรังสิต new  ดาวน์โหลด   
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์    
* กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ดาวน์โหลด  
* แบบคำขอขึ้นนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยฯ  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบหนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบสำรวจข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการคนรังสิตรักกัน  ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
* แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ศพในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.01/1) new
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพผู้สูงอายุของผู้ขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ สทส.02/1) new
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูลความจพเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และไม่ได้รับการสำรวจในปีที่ตาย (แบบ สทส.02/2) new
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต new
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบขอรับสวัสดิการกองทุน (กรณี เกิด หรือ เจ็บป่วย) new
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์"    
* แบบคำขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ.1)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบประวัติผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ.2)  ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
* แบบคำขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ.4)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ.6)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบคำขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ส.ฌ.8)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบคำขอยกเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และจดทะเบียนผู้ชำระบัญชี (แบบ ส.ฌ.10)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบหลักฐานของผู้ชำระบัญชี (แบบ ส.ฌ.11)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบคำขอทั่วไป (แบบ ส.ฌ.14)  ดาวน์โหลด  ตัวอย่าง
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
   
* แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.01) งบประมาณ 2561 new 
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) งบประมาณ 2561 new 
 ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04) งบประมาณ 2561 new  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบฟอร์ใบสมัครสมาชิกฟิตเนส / สระว่ายน้ำ  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (กีต้าร์) เยาวชน อายุ 10-18 ปี  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (ขิม) เยาวชน อายุ 10-18 ปี  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (ขิม) ประชาชน อายุ 20 ปีขึ้นไป  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (ไวโอลิน) เยาวชน อายุ 10-18 ปี  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (ไวโอลิน) ประชาชน อายุ 20 ปี ขึ้นไป  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (คีย์บอร์ด) เยาวชน อายุ 10-18 ปี  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (ร้องเพลงไทยสากล) เยาวชน อายุ 10-18 ปี  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (ร้องเพลงลูกทุ่ง) ประชาชน อายุ 20 ปี ขึ้นไป  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (ร้องเพลงลูกกรุง) ประชาชน อายุ 20 ปี ขึ้นไป  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (รำไทย) เยาวชน อายุ 10-18 ปี  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (รำไทย) ประชาชน อายุ 20 ปี ขึ้นไป  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนภาษาจีน (ประชาชน) 20 ปี ขึ่นไป  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนดนตรี (โขน)  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครเรียนคอมพิวเตอร์  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบสมัครฝึกอบรมอาชีพ  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
* แบบใบแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 new  ดาวน์โหลด  
* แบบใบรับแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น new  ดาวน์โหลด  
* หนังสือมอบอำนาจ (ผู้แสดงความสามารถ) new  ดาวน์โหลด  
* แบบประเมินความพึ่งพอใจ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (ฟิตเนส)  ดาวน์โหลด  
* แบบประเมินความพึ่งพอใจ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (สระว่ายน้ำ)  ดาวน์โหลด  
* แบบประเมินความพึ่งพอใจ วิทยากรและครูผู้สอน ศูนย์เรียนรู้ดนตรี (ชั้น 9)  ดาวน์โหลด  

 

 

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 52 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1126
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
1220827