SJ Company - шаблон joomla Форекс

กฎหมายกองสวัสดิการสังคม

กฎหมายกองสวัสดิการสังคม

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ/ประมวลกฎหมาย/พระราชกำหนด

พระราชบัญญัติ/ประมวลกฎหมาย/พระราชกำหนด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒
* พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
* พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ new 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
* พระราชบัญญํติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔
พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
* พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
* พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑
* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
* พระราชบัญํติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ new
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัิตคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ยกเลิก
* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒ new
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญิตคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
* พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ.๒๕๕๘
 

ประมวลกฎหมาย

กฎหมายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตอนที่ ๑
กฎหมายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตอนที่ ๒

 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

* พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฏีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชกฤษฎีกา มอบอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวกพุทธศักราช ๒๔๗๙ ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำการแทน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ พุทธศักราช ๒๔๘๕
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๖

กฏกระทรวง

กฏกระทรวง

ฝ่ายบริการงานทั่วไป

- ไม่มีข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

- ไม่มีข้อมูล

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด..การควบคุมอาคารในโครงการเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

กฏกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗

กฏกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗

* กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.๒๔๕๗

 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

กฏกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙

 

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรร การพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนโครงการของสมาชิกและการจัดทำบัญชีของกองทุน
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกผู้แทนกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
* ประการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี new
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการจ่ายเงินจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องคุณสมบัติของผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องคุณสมบัติของสมาชิก หลัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน และกำหนดแบบใบแทนแสดงการจดทะเบียนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และแบบของใขสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการสังคม
ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เรื่องกำหนดแบบทะเบียนสมาชิก ฯลฯ
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต
ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการฯ สภาองค์กรชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ห้องรเองเพลงของชมรมร้องเพลงเทศบาลนครรังสิต

เทศบัญญัติเทศบาล

เทศบัญญัติเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

- ไม่มี

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ new
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบเทศบาลนครรังสิตว่าด้วยการดำเนินการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนรังสิตรักกัน พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ และกำหนดสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน(ฉบับที่2)พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วย การคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสาธารณะประโชยน์รับไปตามมาตรา ๔๐ พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การรายงานส๔านะการเงินและการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการฯ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการฯ พ.ศ.๒๕๕๒
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพืการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ new
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลัเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบเทศบาลนครรังสิตว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลนครรังสิต
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ.๒๕๔๗
* ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
*  ประกาศเทศบาลนครรังสิต เร้ื่อง กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
* ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒ (ยกเลิกระเบียบฉบับนี้) 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่ล่าสุด)

คู่มือ

คู่มือ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
* คู่มือสำหรับบริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
* คู่มือสำหรับบริการประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตารการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
คู่มือดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครรังสิต
คู่มือการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี2555 
* คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
* คู่มือดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน
คู่มือการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครรังสิต new
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง
คู่มือการจดทะเบียนสหกรณ์
คู่มือการดำเนินงานการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเลิก
* คู่มือจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล
* คู่มือสิทธิของคนพิการ
คู่มือกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต
คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
คู่มือการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิ
คู่มือโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายตามประเพณี ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) new
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
* คู่มือแนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล new
คู่มือการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คู่มือการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
คู่มือสภาเด็กและเยาวชนตำบล
* คู่มือแนวทางการรับแจ้ง ของผู้ประงค์แสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
* คู่มือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙

 

อื่นๆ

อื่นๆ

* คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์
* หลักเกณฑ์การสรรหา "พ่อดีเด่นประจำชุมชน" ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลนครรังสิต
* หลักเกณฑ์การใช้ศูนย์บริการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลนครรังสิต
หลักกานพัฒนาชุมชน
* การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐
* ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนนครรังสิต พ.ศ.๒๕๕๖
* หลักฐานที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนคนพิการ
* สาระน่ารู้ รู้ทันเท่าการฌาปนกิจสงเคราะห์
* ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ และคุณสมบัติผู้มีผลงานฯ พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๕
* หลักเกณฑ์การดำเนินงานการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 new

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองสวัสดิการและสังคม

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ...

พ.ย. 02 2563

        เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพ หลักสูตร การจัดดอกไม้

ต.ค. 02 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดฝึกอบรมอาชีพ "การจัดดอกไม้" ...

อ่านเพิ่มเติม...

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...

ก.ย. 30 2563

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 #ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

ส.ค. 17 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1519
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2392491