SJ Company - шаблон joomla Форекс
ชื่อแบบ ฟอร์ม ไฟล์เอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์ม วันที่เพิ่มเอกสาร
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอำนวยการและปกครอง
๑.คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๒.แบบคำร้องขอใช้บริการตัดและเก็บขน ต้นไม้ กิ่งไม้ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๓.แบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำของเทศบาล  ดาวน์โหลด  ตัวอย่าง 18/06/61
๔.แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๕.คำร้องขอวัสดุป้องกันอุทกภัย ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๖.ใบสมัคร สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๗.ใบสมัคร ยุว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๘.คำร้องขอนามเรียกขาน อปพร. ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง 18/06/61
๙.แบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร. ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง 18/06/61
๑๐.ใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุนจัดสวัสดิการ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๑๑.แบบขอรับเงินกองทุนจัดสวัสดิการ อปพร. เทศบาลนครรังสิต กรณีเจ็บป่วย ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง 18/06/61
๑๒.แบบขอรับเงินกองทุนจัดสวัสดิการ อปพร. เทศบาลนครรังสิต กรณีเสียชีวิต ดาวน์โหลด ตัวอย่าง 18/06/61
๑๓.แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารกรมธรรม์ของกองทุนจัดสวัสดิการ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง 18/06/61
ฝ่ายทะเบียนและบัตร ส่วนอำนวยการและปกครอง
- แบบฟอร์มงานทะเบียนราษฎร
๑.ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.๑๐๐) ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๒.ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร.๔๐๐) ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๓.หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๔.แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.๙๐๐) ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
- แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน
๑.แบบคำร้องคัดภาพใบหน้า ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
- อื่นๆ
๑.แบบคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง(หน้า-หลัง)  ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง

๓.แบบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๕๓ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
ฝ่ายรักษาความสงบ ส่วนอำนวยการและปกครอง
๑.แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๒.แบบคำร้องขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล cctv (ภายนอก) ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๓.แบบคำร้องขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล cctv (ภายใน) ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๔.แบบคำร้องขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๕.ระเบียบเครื่องแบบพิเศษของฝ่ายรักษาความสงบ 2564 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
๑.แบบคำร้องขอให้แก้ไขปัญหา แบบ ก. ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๒.แบบคำร้องทั่วไป แบบ ท. ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๓.แบบคำร้องขอรับบริการ แบบ บ. ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำร้องการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอLED)
๑.แบบคำร้องการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอLED) ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๒.ระเบียบว่าด้วยการให้บริการเช่าเวลาโฆษณาประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (จอ LED) ดาวน์โหลด X
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนอำนวยการและปกครอง
๑.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๒.แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๓.แบบใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๔.แบบใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๕.แบบใบลาไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๖.แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๗.แบบยกเลิกวันลา  ดาวน์โหลด 
ตัวอย่าง
๘.แบบคำขอมีบัตรประจำตัว นายกเทศมนตรี ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๙.แบบคำขอมีบัตรประจำตัว บำเหน็จบำนาญ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๐.แบบคำขอมีบัตรประจำตัว สมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๑.แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๒.แบบคำขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๑๓.แบบคำขอมีบัตรประจำตัว เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๔.แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๕.แบบคำร้องขอหนังสือรับรองไปสอบบรรจุ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๖.แบบคำร้องขอหนังสือรับรองอายุราชการ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๗.แบบคำร้องขอโอน (ย้าย) ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๑๘.หนังสือขอลาออกจากราชการ (แบบ ลก.๑) ดาวน์โหลด X
๑๙.แบบถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ (แบบ ลก.๒) ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๒๐.แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ (บท. ๑ - บท. ๔) ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๒๑.ใบสมัครพนักงานจ้าง (ปรับปรุงใหม่ ๑) ต.ค. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง
๒๒.พจนานุกรมสมรรถนะ ดาวน์โหลด
X
๒๓.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบแท่ง ดาวน์โหลด
X
๒๔.แบบรายงานข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ (พนักงานเทศบาล)    
     - ปี 2559 ดาวน์โหลด  
     - ปี 2560 ดาวน์โหลด  
     - ปี 2561 ดาวน์โหลด  
     - ปี 2562 ดาวน์โหลด  
     - ปี 2563 ดาวน์โหลด  
๒๕.คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด X
๒๖.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๒๗.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง X ตัวอย่าง
๒๘.หนังสือซักซ้อมแนวทางประเมินผลฯลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด X
๒๙.ประกาศ กถ เรื่อง มาตรฐานพนักงานจ้าง แบบประเมินฯพนักงานจ้าง ใหม่ ดาวน์โหลด X
๓๐.ประกาศ กทจ.ปทุมธานี เงื่อนไขวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาล 2558 ดาวน์โหลด X
๓๑.คำสั่งเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การกำหนดแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต(แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด X
๓๒.ประกาศเทศบาลนครรังสิต  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด X
๓๓.ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการและการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด X
๓๔.ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด X
๓๕.เส้นทางความก้าวหน้า ดาวน์โหลด X
๓๖.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลด X
- คำจำกัดความและความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับ ดาวน์โหลด X
- แบบขอรับการประเมินระดับชำนาญงานและชำนาญ ดาวน์โหลด X
- แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด X
- แบบปรับปรุงตำแหน่ง ดาวน์โหลด X
- หนังสือแจ้งเวียนแบบขอรับการประเมิน ดาวน์โหลด X
๓๗.แบบเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด X
๓๘.แบบเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลด X
๓๙.ตัวอย่างหนังสือจากหน่วยงานราชการเพื่อใช้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ ขอพระราชทานเพลิง/ดินฝังศพ ดาวน์โหลด X
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและปกครอง
๑.ใบอนุญาตเปลี่ยนเวรยามและตรวจเวรยามสำนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๒.ใบสมัครผู้ที่มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าตลาดน้ำนครรังสิต ดาวน์โหลด ตัวอย่าง
๓.คำร้องทั่วไป (สำหรับการเช่าห้องประชุม) ดาวน์โหลด ตัวอย่าง

SFbBox by psd to html

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1546
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2484020