SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
เอกสารวิชาการจาการฝึกอบรม ประจำปี 1/2564  
โครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 16  รายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 21  รายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 15  รายละเอียด
อบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4  รายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่น 77  รายละเอียด
   
เอกสารวิชาการจาการฝึกอบรม ประจำปี 2/2564  
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก กีฬา  รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ รุ่นที่ 1  รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมส้มมนาจัดทำงบ  รายละเอียด
   
   
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน   รายละเอียด
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   รายละเอียด
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.   รายละเอียด
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  รายละเอียด
การจัดทำงบประมาณ เงินอุดหนุน  รายละเอียด
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  รายละเอียด
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ  รายละเอียด
การเบิกค่าเช่าบ้าน  รายละเอียด
การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)  
 - บรรยาย วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
 - บรรยาย วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
 - บรรยาย วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด
 - บรรยาย วันสุดท้าย (วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561) รายละเอียด
เทคนิคการใช้ word , Excel  
 - บรรยาย พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561  รายละเอียด
 - บรรยาย เทศบาลนครรังสิต วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561  รายละเอียด
 - บรรยาย วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561  รายละเอียด
 - บรรยาย วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  รายละเอียด
 - บรรยาย วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561   รายละเอียด
โครงการเทศบาลใสสะอาดมีคุณธรรมและโปร่งใสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 รายละเอียด
การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต ปี 2561 รายละเอียด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 รายละเอียด
มาตรา 103
รายละเอียด
มาตรา 100 รายละเอียด
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ รายละเอียด
การช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รายละเอียด
LINE@ รายละเอียด
Google Drive รายละเอียด
เศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด
Thailand 4.0
รายละเอียด
โครงการอบรมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายละเอียด
อบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
รายละเอียด
พจนานุกรมสมรรถนะ
รายละเอียด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบแท่ง รายละเอียด
การจัดทำ e-Form รุ่นที่ 15  
  ตัวอย่างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) รายละเอียด 
  เอกสารการจัดทำ e-Form  รายละเอียด
  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท. รายละเอียด
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียด
  แนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด รายละเอียด
  การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ รายละเอียด
  รายงานประจำเดือน มกราคม 2554 ไฟล์วีดีโอ
  ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ฉบับชุมชน) รายละเอียด
  การอบรมการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการเขียนรายงาน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดาวน์โหลด
  การจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (ส่วนแผนงานและงบประมาณ) ดาวน์โหลด
  วีดีโอ การบรรยายชุด การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน (แนวทางการดำเนินชีวิต) โดย พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ ตอนที่1,ตอนที่2,ตอนที่3,ตอนที่4,ตอนที่5
  เสียงการบรรยาย(MP3) ชุด การปฏิบัติธรรมระดับปุถุชน, งานได้ผล คนเป็นสุข, การพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับเยาวชน, การทำงานอย่างมีความสุข โดย พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ ดาวน์โหลด
  สรุปการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานราชการ ดาวน์โหลด
  อบรมพัสดุ ดาวน์โหลด
  ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น? ดาวน์โหลด
  เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร นายกเทศมนตรีรุ่นที่ 28  
  เครื่องราช ดาวน์โหลด
  เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดาวน์โหลด
  อ.จักรดุลย์ อดิเลกราชวโรดม(การบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใส) ดาวน์โหลด
  อ.ชยุต วงศ์วณิช(การจัดการภัยภิบัติและบทบาท) ดาวน์โหลด
  อ.ดุษฎี พรสุขสวัสดิ์(สัมนาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก) ดาวน์โหลด
  อ.นันทนา นันทาโรภาส(การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ) ดาวน์โหลด
  อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ (บุคคลิกภาพดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก) ดาวน์โหลด
  อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) ดาวน์โหลด
  อ.บุญสืบ แช่มช้อย (โครงสร้างอำนาจหน้าที่และกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.) ดาวน์โหลด
  อ.ประพันธ์ สุวรรณ (สิทธิประโยชน์บุคคลที่มาจากการเลือกตั้ง) ดาวน์โหลด
  อ.ประวิชย์ เปรื่องการ ดาวน์โหลด
  อ.พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย (โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ของอปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง) ดาวน์โหลด
  อ.ภาส ภาสสัทธา(การป้องกันและปราบปรามทุจริต) ดาวน์โหลด
  อ.ภูวณัฏฐ์ ธนธัญเกียรติ์ (บรรยายมาตรฐานการบริการสาธารณะ) ดาวน์โหลด
  อ.เยี่ยมศักดิ์ (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) ดาวน์โหลด
  อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ (ความผิดทางละเมิด) ดาวน์โหลด
  อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร(ตามรอยพระยุคล) ดาวน์โหลด
  อ.วิษณุ วาสานนท์ (การบังคับจัดเก็บภาษีอากรและการยึดอายัติทรัพย์สิน) ดาวน์โหลด
  อ.วีระชัย ชมสาคร(บทบาทและภาระกิจของ อปท.) ดาวน์โหลด
  อ.สรรชัย เทียมทวีสิน(การปฏิบัติงานพิธีการเเละราชพิธี) ดาวน์โหลด
  อ.สาจิตร จันทรศิริ (อำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต.) ดาวน์โหลด
  อ.สุขุม นวลสกุล ดาวน์โหลด
  อ.สุนันทา ดุลจำนงค์ (การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง) ดาวน์โหลด
  อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.) ดาวน์โหลด
  อ.เสริมพันธ์ สุทธิธานี คุณธรรมจริยะธรรมฯ. ศิลปะเเละเทคนิคการพูดในที่ชุมชน ดาวน์โหลด
  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เอกสารไฟล์ PDF จำนวน 226 ไฟล์ ขนาดไฟล์ 27 MB ดาวน์โหลด
  เอกสารทั่วไป  
  วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านญวน ดาวน์โหลด
  หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12-1  
  รวมเอกสารประกอบหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 12-1 ดาวน์โหลด
  หลักสูตรวิชาการ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 4  
  รวมเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาการ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 4 ดาวน์โหลด
  สรุปแนวทางการปฎิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
  รวมบทเพลงของดีเมืองปทุม 10 บทเพลง [ไฟล์ mp3] ดาวน์โหลด
  โครงการอบรมปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband)  
  เอกสารประการอบรมระบบแท่ง (Broadband)? ดาวน์โหลด
  อบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 " รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2558
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย? ดาวน์โหลด
  โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 กันยายน 2558  
  เอกสารประกอบการอบรมการตรวจสารพันธุกรรม ดาวน์โหลด
  การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ"โดรนเบื้องต้น รุ่นที่ 5" วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560  
  เอกสารประกอบการอบรมโดรน ดาวน์โหลด

SFbBox by psd to html

 

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1566
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2547672