SJ Company - шаблон joomla Форекс

กฎหมายกองการศึกษา

กฎหมายกองการศึกษา

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (ฉบับชั่วคราว). พุทธศักราช ๒๕๕๗
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๑
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ/ประมวลกฎหมาย/พระราชกำหนด

พระราชบัญญัติ

สถานศึกษา

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕

*พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. ๒๕๔๕

*พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑

*พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑

*พระราชบัญญัติส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

 

หน่วยศึกษานิเทศน์

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับล่าสุด)

*พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 
 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

*พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

*พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

*พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

*พระราชบัญญัติส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

*พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

 *พระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙

 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  พ.ศ.๒๕๕๗

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

 


   


   

ประมวลกฎหมาย

กฎหมายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  ตอนที่ ๑
กฎหมายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  ตอนที่ ๒
 
 
 

พระราชกำหนด

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

 

กฏกระทรวง

กฏกระทรวง

สถานศึกษา

*กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548

*กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

 
 
 

หน่วยศึกษานิเทศน์

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
*กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานขันตาํในการอุปการะเลียงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กทีอยู่ในความปกครองดูแล
*กฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖]
*กฎกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖]
*กฎกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖]
*กฎกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖]
*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖]
 

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวง

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

เทศบัญญัติเทศบาล

เทศบัญญัติเทศบาล (กองการศึกษา)

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ

*การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

*การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)

*การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

*การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย

*หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่างๆ ดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีฯ

*ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท

*ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปราม การจัดซื้อสิ่งของแจกฯ

*ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน

*ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา

*หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ.2530 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2541

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ และอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

*ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘

*้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๐

*ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
*ระเบียบเทศบาลนครรังสิตว่าด้วยการดำเนินการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนในโครงการคนรังสิตรักกัน พ.ศ.๒๕๕๕
*ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒
*ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ.๒๕๔๗
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

คู่มือ

คู่มือ

สถานศึกษา

*คู่มือและแนวทางปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
 
 
 

หน่วยศึกษานิเทศน์

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา
 
 
 
 

อื่นๆ

อื่นๆ

สถานศึกษา

*แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

*ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ

*แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะต่อเนื่อง ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

*คู่มือและแนวทางปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

*แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

*แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

*แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

*แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

*แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

*(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

*สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

*สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

*สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

*สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

*สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

*สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

*สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

*นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

*นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับภาษาอังกฤษ)

หน่วยศึกษานิเทศน์

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

-ไม่มีข้อมูล-
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

*ข้อบกพร่องในการจัดงานต่างๆ
 
 
 
 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองการศึกษา

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ธ.ค. 25 2563

ประกาศเทศบาลนครรังสิตเรื่อง เลื่อนการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา ...

มี.ค. 16 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

มี.ค. 25 2559

ขอเชิญชุมชนชาวนครรังสิตเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เนื่องในวันสงกรานต์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน ...

ก.พ. 09 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • 0-2567-6000
  • Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • facebook : เทศบาลนครรังสิต
  • Line ID : @rangsitcity
  • Twitter : Rangsit City

Login Form

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม:  
26
เนื้อหา:  
1667
เว็บลิงก์:  
39
เนื้อหาที่เปิดอ่าน:  
2970891