ข่าวประชาสัมพันธ์

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”......

แผนดำเนินงาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”......

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 6261/2564 เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 6261/2564 เรื่อง กำหนดมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 6261/2564 เรื่อง ...

โครงการสำรวจฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

สถานการณ์ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ตลาดในเขตเทศบาลนครรังสิต

ถามตอบ ข้อสงสัยวัคซีนทางเลือก นครรังสิตสู้โควิด-19

ถามตอบ ข้อสงสัยวัคซีนทางเลือก นครรังสิตสู้โควิด-19 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม) ...

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลนครรังสิต

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ...

คนรังสิตมีเฮ! นายก"โบว์ลิ่ง" พร้อมจัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ...

คนรังสิตมีเฮ! นายก"โบว์ลิ่ง" พร้อมจัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เพื่อฉีดให้ชาวนครรังสิต ฟรี ขอให้พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิต ติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทะเบียน หลักเกณฑ์......


ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการซึ่งขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการซึ่งขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับและส่งมอบอาหารปรุงสุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนาม

ร่วมรับและส่งมอบอาหารปรุงสุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนาม วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้มอบหมายให้ ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบข้าวพร้อมอาหารแห้ง จากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย ...

รับมอบข้าวพร้อมอาหารแห้ง จากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา และคณะศิษยานุศิษย์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุตย์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

   แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

สัมภาษณ์ชมรมต่างๆ

สปอร์ตวิดีโอ


  • MV เพลง 3R