ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๒๖๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๒๖๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๒๖๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง ...

ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 จนถึง รังสิต - ...

ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 จนถึง รังสิต - ปทุมธานี 14 ตรวจคัดกรอง covid -19 ขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 จนถึง รังสิต - ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 2134/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 2134/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 2134/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ...

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ที่......

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1972/2564 เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1972/2564 เรื่อง การผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริเวณโดยรอบตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ (บางส่วน) คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1972/2564 เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1959/2564 เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1959/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 1959/2564 เรื่อง ...

เปิดรับสมัคร One Day Camp เดือน มี.ค. 2564 (ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน)

เปิดรับสมัคร One Day Camp เดือน มี.ค. 2564 (ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน) เปิดรับสมัคร One Day Camp เดือน มี.ค. 2564 (ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน) จัดที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ...


ข่าวกิจกรรม

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พ่อค้า ...

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม พ่อค้า แม่ค้าและร่วมล้างตลาด เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดตลาดพรพัฒน์ วันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 17.30 น. นายชัยวัฒน์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้า ...

ประชุมร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานตอบโต้สถาณะการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ...

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ...

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. ...

อ่านเพิ่มเติม...

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอควมาร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]


รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563
  วันที่ 1 ”
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563
  วันที่ 2 ”
  คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ