ใบสมัครออนไลน์


  ใบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563

   ใบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2563


  ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่า ธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

   ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ 2563

   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ 2563


  ใบสมัครสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาล นครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาล นครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา

   แบบรับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาทักษะสู่อาเซียน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และภาษา


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นครรังสิต สู้ภัยโควิด-19 ผลิต'แอลกอฮอล์ล้างมือ' เริ่ม 8 เม.ย. นี้

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต......

5 เมษายน ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครรังสิต

ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดี จากเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี......

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19......

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ ...

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาลนครรังสิต รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ...

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ยูโมเนียม UMONIUM

ใช้ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ในอาคารสำนักงาน โรงเรียน โรงเรือน โรงแรม โรงพยาบาล......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ยกเลิกการจัดงานโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ยกเลิกการจัดงานโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องจากพบการแพร่ระบาด......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้งดเว้นหรือเลื่อนกำหนด......

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง หยุดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์......


ข่าวกิจกรรม

เปิดผลิตแล้วแอลกอฮอล์ล้างมือแจกชาวรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ล้างมือขาดแคลน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19......

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอาร์ต ร่วมกับ นายกชาญ นำเจ้าหน้าที่ลุยล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วรังสิต

วันที่ 5 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตเทศบาลนครรังสิต โดยการนำของนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายกชาญ พวงเพ็ชร์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอบจ.ปทุมธานีจับมือเทศบาลนครรังสิต ...

นายกอบจ.ปทุมธานีจับมือเทศบาลนครรังสิตระดมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด- 19 เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงตลาดสดและรถโดยสาร......

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายหน้ากากอนามัยให้แก่พระวัดแสงสรรค์

วันที่ 13 มี.ค.2563 เทศบาลนครรังสิตนำโดย ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต......

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

 

 

รวมภาพกิจกรรม


  • สัมภาษณ์
    ชมรมต่างๆ
    คลิก

  • “ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ”
    คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ