ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญชวนประชาชนชาวนครรังสิตผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ...

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญชวนประชาชนชาวนครรังสิตผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครรังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ...

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขอปิดบริการศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปทุมธานี ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 4150/2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 4150/2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 4150/2564 เรื่อง ...

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชน

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุมชน

ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม

ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม วันที่ 26 เม.ย.2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 3927/2564......

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๙๒๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ...

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๙๒๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๙๒๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ...

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งผู้ประกอบการต้องปิดกิจการ......


ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครรังสิตจัดการประชุม การออกเสียงลงคะแนนใหม่

เทศบาลนครรังสิตจัดการประชุมการออกเสียงลงคะแนนใหม่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลนครรังสิตจัดการประชุม.......

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี.......

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลสัมฤทธิ์ของความสำเร็จในการจัดการศึกษา ...

พิธีปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลสัมฤทธิ์ของความสำเร็จในการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาล ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]


รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563
  วันที่ 1 ”
  คลิก

 • “ งาน "ลอยกระทงชมจันทร์ " ประจำปี 2563
  วันที่ 2 ”
  คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ