ข่าวประชาสัมพันธ์

ถามตอบ ข้อสงสัยวัคซีนทางเลือก นครรังสิตสู้โควิด-19

ถามตอบ ข้อสงสัยวัคซีนทางเลือก นครรังสิตสู้โควิด-19 เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม) ...

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลนครรังสิต

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม) ของเทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ...

คนรังสิตมีเฮ! นายก"โบว์ลิ่ง" พร้อมจัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ...

คนรังสิตมีเฮ! นายก"โบว์ลิ่ง" พร้อมจัดซื้อวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เพื่อฉีดให้ชาวนครรังสิต ฟรี ขอให้พี่น้องประชาชนชาวนครรังสิต ติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทะเบียน หลักเกณฑ์......

ประกาศรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564......

ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

  รายละเอียดเพิ่มเติม : แผนการฉีดวัคซินโรคพิษสุนัขบ้า

ขอเชิญชวนชาวนครรังสิต รับชมการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครรังสิต โดย ร้อยตำรวจเอก ...

ขอเชิญชวนชาวนครรังสิต รับชมการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครรังสิต โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเชิญชวนชาวนครรังสิต รับชม Facebook LIVE ผ่าน......

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนครรังสิต พ.ศ.2564

เทศบาลนครรังสิต โดยงานควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้มีข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร ประกอบด้วยข้อมูล การใช้ไฟฟ้า ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการเลือกกรรมการชุมชนกรณีกรรมการชุมชนว่างลง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการเลือกกรรมการชุมชนกรณีกรรมการชุมชนว่างลง และกรณีครบวาระการปฏิบัติหน้าที่่ ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง เลื่อนการเลือกกรรมการชุมชนกรณีกรรมการชุมชนว่างลง ...


ข่าวกิจกรรม

ร่วมการประชุมรับนโยบายจากนายกเทศมนตรี แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมการประชุมรับนโยบายจากนายกเทศมนตรี แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต.......

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต พร้อมด้วย.......

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่บริการจุดประสานงานช่วยเหลือคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต ในสถานการณ์ ...

ลงพื้นที่บริการจุดประสานงานช่วยเหลือคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต ในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ...

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี นที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

   แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

สัมภาษณ์ชมรมต่างๆ

สปอร์ตวิดีโอ


  • MV เพลง 3R