ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่า ธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

   ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


  การรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

   การรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


  การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564

   การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอควมาร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ขยายวันรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ตามที่เทศบาลนครรังสิต ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ปรับเปลี่ยนเงินรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ปรับเปลี่ยนเงินรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ...

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฯ เรื่อง ...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การแสดงตนตรวจสอบสถานะของมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ...

ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพ หลักสูตร การจัดดอกไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดฝึกอบรมอาชีพ "การจัดดอกไม้" (โครงฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนและประชาชนทั่วไป) จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน ดังนี้

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 #ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ...

การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 ...


ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ...

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ...

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 2563 ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ...

เทศบาลนครรังสิตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 9 ต.ค.2563 ...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ”
  คลิก

 • “ เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด 19 แก่ประชาชน ”
  คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ