ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดการเรียนการสอนดนตรีไทย ดนตรีสากล รำไทย ร้องเพลง ...

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต

ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนขอรังเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...

เปิดรับขึ้นทะเบียนขอรังเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS)

          เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมประชุมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS) ณ ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นๆ ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานบริหาร ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ...

ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีต ......

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษา

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษา ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับโอน(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษา ......


ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการซึ่งขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการซึ่งขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

เข้าชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ...

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับและส่งมอบอาหารปรุงสุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนาม

ร่วมรับและส่งมอบอาหารปรุงสุก ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนาม วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้มอบหมายให้ ...

อ่านเพิ่มเติม...

รับมอบข้าวพร้อมอาหารแห้ง จากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย ...

รับมอบข้าวพร้อมอาหารแห้ง จากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา และคณะศิษยานุศิษย์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุตย์ ...

อ่านเพิ่มเติม...

บริการประชาชน

  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

   โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2564


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

  แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

   แบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการได้รับสวัสดิการทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

   แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส


ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

สัมภาษณ์ชมรมต่างๆ

สปอร์ตวิดีโอ


  • MV เพลง 3R