ใบสมัครออนไลน์


  ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่า ธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

   ใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้และนันทการเทศบาลนครรังสิตและอัตราค่าธรรมเนียมห้องฟิตเนส และสระว่ายน้ำ


  ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต

   ใบสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ เทศบาลนครรังสิต


  ใบสมัครสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาล นครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่ขอรับการช่วยเหลือ และขอรับทุนการศึกษาจากเทศบาล นครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   รับสมัครเด็กและเยาวชนแสดงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


  การรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

   การรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


  การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564

   การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานผลสำรวจความคิดเห็น

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่อง การขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในทางการแพทย์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศอ.ปส.มท.)/ว 4308 ลว 19 ก.ค. 62 [คลิ๊ก]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร 0220.4/ว 1181 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 [คลิ๊ก] 2. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [คลิ๊ก]

 

แบบสอบถามความคิดเห็น

  แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต

   แบบรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตต่อการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์ดนตรีและนาฎศิลป์นครรังสิต


  แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

   แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น


  แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

   แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT)

   ขอควมาร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้มาติดต่อขอรับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับเทศบาลนครรังสิต ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assenment : EIT) ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ...

การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รังสิตคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ด้วยเทศบาลนครรังสิต ...

ประกาศเทศบาลนครรังสิต ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลนครรังสิต ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลนครรังสิตได้ ขยายเวลา การชำระภาษีที่ดินและ......

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประกาศเทศบาลนครรังสิต ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2563......

การรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ ...

การรับสมัครประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลนครรังสิต กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม ...

แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล

แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดให้มีห้องสมุดดิจิทัล......

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการประชาชนและเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่างๆและความต้องการของประชาชนเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ...

โครงการพัฒนาสตรี ในเขตเทศบาลนครรังสิต

         เทศบาลนครรังสิต ถือว่าเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีบทบาท ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ได้มีแนวคิด ...


ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน World Rabies ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน World Rabies Day 2020 ันที่ 21 กันยายน 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างความรู้ ...

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถ ...

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลนครรังสิตร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ...

เทศบาลนครรังสิตร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จัดอบรมกฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต นายกฤตศิลป ช่วยศรี ...

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง นายธีรวุฒิ กลิ่นกุุสุม ...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบสารสนเทศ

 

 

รวมภาพกิจกรรม


 • สัมภาษณ์
  ชมรมต่างๆ
  คลิก

 • “ มอบอุปกรณ์ป้องกันและคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ”
  คลิก

 • “ เทศบาลนครรังสิตออกแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันไวรัสโควิด 19 แก่ประชาชน ”
  คลิก

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ

สปอร์ตวิดีโอ